Членове на Камарата могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, които работят в сферата на транспорта на територията на Република България и споделят целите на Камарата и средствата за тяхното постигане, изпълняват своите задължения и плащат редовно членския си внос.

Членовете на Камарата се приемат от Управителния съвет след подаване на онлайн заявление, ведно с писмена молба, копие на нотариално заверено пълномощно и декларация. Образците на документите са одобрени от Управителния съвет и са приложени като документи за изтегляне в онлайн платформата за подаване на заявления за членство.

Необходимостта от тези документи се обуславя от факта, че единствено по този начин Камарата на автомобилните превозвачи в България може да извършва правни и фактически действия от името на фирмата-член, във връзка със защита правата и интересите му.

Членският внос към Камара на автомобилните превозвачи в България е в размер от 500лв. до 1000лв. на година в зависимост от броя копия към лиценза, вносим по сметка на сдружението в 14 дневен срок от датата на подаване на заявлението за членство. За съществуващи членове членският внос за текущата година се заплаща до 31 март.

Всички членове на Камарата на автомобилните превозвачи в България трябва да са запознати с Устава.

Банкова сметка:

Банка: Райфайзен Банк ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG11RZBB91551008398973

Членовете на Камара на автомобилните превозвачи в България получават преференциални условия за застрахователни и правни услуги, за консултиране и изготвяне на проекти с европейско финансиране, както и при закупуване на консумативи свързани с дейността им.

В бъдеще могат да ползват и специално изготвени и приети от Общото събрание правила, които регламентират различните видове правоотношения в транспортната дейност. Тези правила ще имат действие относно техните клиенти посредством тяхното изрично посочване в двустранните и многостранни договори.

Процедурата по заявяване на членство започва чрез попълване, подписване и подпечатване на Заявлението за членство, Декларацията и Пълномощното, след което се въвеждат данните в долупосочените полета, като всички полета със * са задължителни.

Данни на юридическото лице, който ще бъдат публикувани на интернет страницата
Данни на представител на фирмата за връзка с Камарата.
Въведените по-долу данни няма да бъдат публично достъпни и ще бъдат използвани само от представители на Камарата.
Пълномощно:
Прикачете следните документи:
Молба за членство образец – подписано и подпечатано*: изтегли бланка
Декларация образец – подписана и подпечатана*: изтегли бланка
Пълномощно – подписано и подпечатано*: изтегли бланка
Лого на фирмата – във векторен формат или изображение с висока резолюция:


error: Content is protected !!